forum krewniakow

Poprzedni temat «» Następny temat
Leki dla krwiodawców
Autor Wiadomość
Sarnuś Grupa krwi: A Rh+
Ilość oddanej krwi: 22...
Wiek: 35
Dołączył: 31 Gru 2005
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-04-12, 08:27   LEKI DLA KRWIODAWCóW

INFORMACJA O LEKACH DLA KRWIODAWCÓW
(na podstawie postów m.in. Anya i Wariag)

Komu przysługują bezpłatne (częściowo płatne) leki?
Bezpłatne (względnie tańsze) leki przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (ZHDK)
Tytuł ZHDK wraz z odznaką honorową nadawany jest przez Zarządy Okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaka ZHDK ma trzy stopnie (III, II i I nadawane po oddaniu odpowiednio: przez mężczyzn: 6, 12 i 18 litrów krwi, a przez kobiety: 5, 10 i 15 litrów krwi). Nie mylić z dawniej nadawanymi brązową, srebrną i złotą odznaką Honorowego Dawcy Krwi /HDK/!!!
Uwaga: informacja nie dotyczy preparatów, które kiedyś bezpłatnie przysługiwały krwiodawcom (Ferrosi gliconas Ascofer, Vitaral, Rapid). Stosowne akty normatywne (najpierw zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych – M.P. Nr 54, poz. 494, a potem rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych, Dz. U. Nr 148, poz. 980) już nie obowiązują, a nowego rozporządzenia nie ma, choć minister właściwy do spraw zdrowia ma ustawową podstawę jego wydania...

Podstawa prawna:
Art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.; podkreślenia własne):
„Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, oraz w określone, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.”.

Jakie leki przysługują?
Leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html (opis w dodatkowych informacjach).
Wykazy leków są załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 z późn. zm.). Obejmują one mnóstwo pozycji (w ramach danego „czynnika leczniczego” bywa kilkanaście preparatów pod kilkudziesięcioma pozycjami (np.: amoksycylina /popularny antybiotyk/ jest składnikiem 8 preparatów /od Amotaxu po Ospamox/ podzielonych na 34 pozycje w zależności od formy leku /falkony, kapsułki, tabletki/ i gramatury).
Oczywiście nie trzeba drukować wykazów z Dziennika Ustaw (kilkadziesiąt stron) i nosić ich do przychodni i apteki! Lekarze mniej więcej wiedzą co w nich jest, w razie potrzeby mogą to na bieżąco sprawdzić, a aptekarze mają wszystko w systemie komputerowym.
Leki z w/w wykazów przysługują do wysokości limitów, co oznacza, że mogą być albo całkowicie bezpłatne, albo wymagać dopłaty (której wysokość zależy od ceny detalicznej leku w aptece).
Limity (oddzielnie dla każdego preparatu) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 z późn. zm.).
Przykładowo: limit na Ospamox (16 tabl. à 1g) wynosi 14,80 zł. Gdyby ten lek w aptece kosztował 14 zł, to ZHDK dostałby go bezpłatnie. Ponieważ jednak ma on urzędową cenę detaliczną 16,19 zł, to ZHDK dopłaci 1,39 zł.

Co zrobić by otrzymać bezpłatne leki?
1) oddać co najmniej 6 litrów krwi (w przypadku kobiet – 5 litrów),
2) otrzymać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (stosowna odznaka i legitymacja w czerwonej okładce),
3) zarówno podczas wizyty u lekarza jak i w aptece okazać legitymację ZHDK.
Wystawiający receptę lekarz musi w rubryce „Uprawnienia” wpisać skrót „ZK” (ewentualnie „ZHDK” i numer legitymacji).
W aptece można nie być osobiście – grunt, by osoba kupująca leki miała przy sobie legitymację osoby, dla której są one przeznaczone.

Dodatkowe informacje:
1) notka ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia (na wypadek gdyby lekarz nie znał szczegółów można ten tekst wydrukować, przyciąć i włożyć do legitki – tekst jest już odpowiednio sformatowany):
http://www.mz.gov.pl/wwwm...=&my=0&ma=04149
Leki dla krwiodawców
Osoba, która posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki:
a) objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu,
b) leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Receptę dla tych osób może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Osoby „uprawnione” obowiązane są do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.
Natomiast osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie.
© 2005 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2005 Platfroma Activeweb Medical Solutions

2) Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html. Po wybraniu opcji „Jestem pacjentem” należy zaznaczyć uprawnienie ZHDK (poz. 3) i kliknąć „Dalej”. Następnie wpisać nazwę przypisanego przez lekarza lekarstwa i kliknąć „Szukaj”.
Przykładowo: Ospamox. Wyświetli się lista różnych postaci Ospamoxu (granulat, tabletki o różnej gramaturze), należy kliknąć tę przypisaną przez lekarza (np. poz. 6 tabletki powlekane / 1g / 16 tabl.). Pojawi się informacja o cenie detalicznej, wysokości limitu („Zapłata funduszu”) i cenie końcowej uiszczanej przez ZHDK (1,39 zł). Dodatkowo pojawią się zamienniki (tu: Amotaks Dis i Amotaks) wraz z informacjami o cenach.
_________________
Mam prawo prosić i domagać się tego, czego chcę, dająć innym prawo odmowy.
Mam prawo wyrażać swoje uczucia i być za nie odpowiedzialnym.
Mam prawo wyrażać swoje myśli i opinie, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych ludzi.
Mam prawo mówić ludziom "nie" bez poczucia winy.
Mam prawo zmienić zdanie bez konieczności usprawiedliwania się.
Mam prawo do podejmowania własnych decyzji i radzenia sobie z ich skutkami.
Mam prawo dokonania wyboru w kwestii angażowania się w czyjeś problemy.
Mam prawo mówić: "nie wiem" i "nie rozumiem".
Mam prawo popełniać błędy i poczuwać się do odpowiedzialności za nie.
Mam prawo do prywatności.
Mam prawo do samotności i niezależności.
Mam prawo odnosić sukcesy.

 
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2008-04-23, 21:01   Leki dla krwiodawców

Może w końcu dawcy zarówno krwi jak i przeszczepu doczekają się, że leki które ich (oczywiście ZHDK) "wzmacniają" będą otrzymywać bezpłatnie w aptekach na podstawie legitymacji i recepty.
Cytat:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia …………2008 r.
w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Informacje o tym, że taki projekt jest przeczytałem na "naszym" portalu:
http://www.krewniacy.pl/?...rticle&id=38292
oraz stronie www.mz.gov.pl

[ Dodano: 2008-04-23, 22:11 ]
Oto wykaz leków jakie by miały być bezpłatne.
http://www.mm.pl/~docia/zhdk.pdf
_________________
 
     
Agnieszka Rz. Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 22050
Wiek: 41
Dołączyła: 26 Maj 2007
Skąd: Żagań
Wysłany: 2008-05-01, 08:50   

czy owe rozporządzenie weszło już w życie i czy można już "korzystać"?
_________________
pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku;
 
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2008-05-01, 09:50   

Niestety to dopiero projekt rozporządzenia tak więc jeszcze trochę minie zanim to wejdzie w życie, jeżeli w ogóle wejdzie. Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować.
_________________
 
     
Martens 


Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 60,540
Wiek: 46
Dołączył: 01 Sty 2006
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-01, 19:43   

xlesiu napisał/a:
Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować

Teraz nie warto. Co innego, jak się okaże, że ktoś o nim zapomniał. Trzeba tylko śledzić jego losy.
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2008-05-30, 20:26   

Do 2 maja 2008 r. czekano na uwagi dotyczące projektu. Na 17 "instytucji" uwagi lub jakieś propozycje zgłosiło 8.
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_10.pdf
Minister Finansów
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_11.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_12.pdf
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wrocław
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_13.pdf
Okręgowa Izba Lekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_14.pdf
Naczelna Izba Aptekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_15.pdf
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_17.pdf
Rządowe Centrum Legislacji
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_18.pdf

Pozdrawiam!
_________________
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2008-07-19, 14:43   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 r.) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.infor.pl/dzien...eniobiorcy.html
Pozdrawiam!
_________________
 
     
Marex 


Grupa krwi: A Rh+
Ilość oddanej krwi: 25 370
Wiek: 42
Dołączył: 01 Sty 2006
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-07-20, 21:41   

Pytałem się 19 07 2008 na Saskiej czy można dostać witaminki wspomniane w rozporządzeniu. Okazało się, że RCKiK nie funkcjonuje jak przychodnia i muszę się po receptę udać do lekarza pierwszego kontaktu
 
     
M@rcin 


Grupa krwi: AB Rh-
Ilość oddanej krwi: 21,80 L
RCKiK Bydgoszcz
Dołączył: 14 Sie 2007
Skąd: krwiodawcy.org
Wysłany: 2008-07-20, 21:45   

Leki z listy można będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarła z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą ją do wystawiania takich recept.
Pozdrawiam!
_________________
 
     
Agnieszka Rz. Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 22050
Wiek: 41
Dołączyła: 26 Maj 2007
Skąd: Żagań
Wysłany: 2008-08-03, 12:41   

lekarze najwyraźniej nic o tym rozporządzeniu nie wiedzą; mój brat poszedł oddać krew i poprosił lekarza o przepisanie któregoś tam leku - z listy oczywiście - lekarz powiedział że o takim rozporządzeniu nic nie wie :zdziwko: i najlepiej jakby mój brat dowiedział się dokładniej...mamy przychodzić do stacji krwiodawstwa z wydrukowanymi rozporządzeniami??? :mur:
_________________
pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku;
Ostatnio zmieniony przez Agnieszka Rz. 2008-08-03, 12:42, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
     
Agnieszka Rz. Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 22050
Wiek: 41
Dołączyła: 26 Maj 2007
Skąd: Żagań
Wysłany: 2008-09-09, 09:30   

no cóż, sprawa znajomości rozporządzenia się wyjaśniła, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach :zdziwko: ?
_________________
pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku;
 
 
     
Martens 


Grupa krwi: 0 Rh+
Ilość oddanej krwi: 60,540
Wiek: 46
Dołączył: 01 Sty 2006
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-09-09, 09:45   

Agnieszka Rz. napisał/a:
Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach


Sądzę, że aparat ministerstwa (bo przecież to urzędnicy a nie minister układają takie listy) jest zbyt mało lotny, żeby wpaść na tak przewrotny pomysł ;)
Dla mnie absurdalne jest co innego - lekarka w rckik patrzy na wyniki badań, zaleca preparat X i informuje, że jako zhdk mogę go otrzymać bezpłatnie. Poproszona o receptę rozkłada przepraszająco ręce i odsyła do lekarza w przychodni...
_________________
Tu - zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
tu u nas się nie płacze w powstańczej Warszawie:
tu się Prusakom siada na karkach okrakiem,
tu wrogów gołą garścią za gardło się dławi!...
 
     
Wąski 
nieWąska krwinkaGrupa krwi: B Rh+
Ilość oddanej krwi: 19850ml
Wiek: 36
Dołączył: 09 Lut 2007
Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-10-24, 19:58   

Hej :)

Po lekturze tego topica z wydrukowanym rozporządzeniem poszedłem wczoraj do jednej z lubelskich aptek (przy ul. Kiepury 5B) z pytaniem, które z pozycji w tabelce z załącznika są dostępne w aptece. Wstępnie powiedzieli, że jest wszystko ale bez zaglądania do systemu.

Dzisiaj miałem umówioną wizytę u lekarza rodzinnego do którego też wziąłem kopię rozporządzenia (polecam tą praktykę bo zazwyczaj lekarze nie wiedzą o takich najnowszych uprawnieniach a bez dokładnych danych na recepcie nie otrzymamy leku – wystarczy, że jest inny producent i tabletek w opakowaniu jest inna ilość).
Pani doktor wypisała mi receptę na pozycję 9 i 11 z tabelki tj:
Hemofer F prolongatum 30tabl.
Vitaminum B compositum 30draż.

Następnie kilkanaście metrów do apteki i tam niemiłe zaskoczenie - po wprowadzeniu do systemu okazało się, że obie te pozycje są w tej aptece nieosiągalne (pomimo zapewnień które dzień wcześniej otrzymałem) bo nie mają zapasów a obie te pozycje nie są już produkowane tak więc jeśli leżą w aptece czy hurtowni to są to już ostatnie dostawy od producentów i więcej nie będzie.
I wtedy poprosiłem o sprawdzenie reszty bym wiedział co mi może lekarz rodzinny przepisać.

Oto wyniki:
pozycja 1 i 2 czyli Acidum folicum 5mg i 15mg x 30tab. są dostępne ale jedynie do jakiegoś pewnego limitu czyli nie są w pełni bezpłatne i tylko do tego dopłacałem (do jednego opakowania (3,08zł - cena bez zniżki) dopłaciłem jedynie 0,79zł)
pozycja 3 czyli Ascofer 200mg x 50tab. - pełna refundacja (6,55zł cena bez zniżki)
pozycja 4 czyli Falvit x 30tab. tego mi nie przepisano więc nie znam cennika ani statusu dosępności
pozycja 5 i 6 czyli Folacid 5mg i 15mg x 30tab. tego akurat w aptece zabrakło ale mają w hurtowniach - ceny też nie znam
pozycja 7 czyli Hemofer - nie wiem jak z dostępnością ceną itd bo to krople a interesowały mnie jedynie tabletki
pozycja 8 czyli Hemofer prolongatum - dostępne ale tego mi nie przepisano więc nie znam cennika w porównaniu z niedostępnym już Hemofer F prolongatum brak w nim kwasu foliowego więc zalecane z pozycjami 1,2 lub 5,6 tego załącznika
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
pozycja 10 - Vegevit B12 5mcg. x 100tab. - pełna refundacja (28,31zł cena bez zniżki) - oprócz witaminy B12 zawiera drożdże piwne które zawierają inne witaminy z grupy B
pozycja 11 - Vitaminum B compositum x 30tab. - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA

Mam nadzieję, że pomogłem kilku zainteresowanym :)
Pozdrawiam
_________________
ZHDK :)

Ostatnia donacja 2.05.2011
570ml UKKP+osocze
Następny termin - jak będzie troszkę czasu :)
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2008-10-24, 20:08, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
JustyGie 


Grupa krwi: A Rh-
Ilość oddanej krwi: :)
Wiek: 33
Dołączyła: 01 Mar 2006
Skąd: Działoszyn
Wysłany: 2008-10-24, 20:12   

Wąski napisał/a:
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
:szok: :szok: :zdziwko: :zdziwko:
_________________
If I die tomorrow
I'd be allright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on


Piszę poprawnie po polsku
.
 
 
     
AdAlbert Grupa krwi: A Rh-
Ilość oddanej krwi: 39,15
Wiek: 38
Dołączył: 31 Maj 2006
Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-10-25, 09:46   

Wąski, gratuluję przetarcia szlaku, na pewno się przyda
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

©2006-2010 Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group.  Template made in: quaint.pl