To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum Krewniaków
FORUM KREWNIAKÓW

Krew - Leki dla krwiodawców

Sarnuś - 2006-04-12, 08:27
Temat postu: LEKI DLA KRWIODAWCóW
INFORMACJA O LEKACH DLA KRWIODAWCÓW
(na podstawie postów m.in. Anya i Wariag)

Komu przysługują bezpłatne (częściowo płatne) leki?
Bezpłatne (względnie tańsze) leki przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (ZHDK)
Tytuł ZHDK wraz z odznaką honorową nadawany jest przez Zarządy Okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaka ZHDK ma trzy stopnie (III, II i I nadawane po oddaniu odpowiednio: przez mężczyzn: 6, 12 i 18 litrów krwi, a przez kobiety: 5, 10 i 15 litrów krwi). Nie mylić z dawniej nadawanymi brązową, srebrną i złotą odznaką Honorowego Dawcy Krwi /HDK/!!!
Uwaga: informacja nie dotyczy preparatów, które kiedyś bezpłatnie przysługiwały krwiodawcom (Ferrosi gliconas Ascofer, Vitaral, Rapid). Stosowne akty normatywne (najpierw zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych – M.P. Nr 54, poz. 494, a potem rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych, Dz. U. Nr 148, poz. 980) już nie obowiązują, a nowego rozporządzenia nie ma, choć minister właściwy do spraw zdrowia ma ustawową podstawę jego wydania...

Podstawa prawna:
Art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.; podkreślenia własne):
„Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, oraz w określone, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.”.

Jakie leki przysługują?
Leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html (opis w dodatkowych informacjach).
Wykazy leków są załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 z późn. zm.). Obejmują one mnóstwo pozycji (w ramach danego „czynnika leczniczego” bywa kilkanaście preparatów pod kilkudziesięcioma pozycjami (np.: amoksycylina /popularny antybiotyk/ jest składnikiem 8 preparatów /od Amotaxu po Ospamox/ podzielonych na 34 pozycje w zależności od formy leku /falkony, kapsułki, tabletki/ i gramatury).
Oczywiście nie trzeba drukować wykazów z Dziennika Ustaw (kilkadziesiąt stron) i nosić ich do przychodni i apteki! Lekarze mniej więcej wiedzą co w nich jest, w razie potrzeby mogą to na bieżąco sprawdzić, a aptekarze mają wszystko w systemie komputerowym.
Leki z w/w wykazów przysługują do wysokości limitów, co oznacza, że mogą być albo całkowicie bezpłatne, albo wymagać dopłaty (której wysokość zależy od ceny detalicznej leku w aptece).
Limity (oddzielnie dla każdego preparatu) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 z późn. zm.).
Przykładowo: limit na Ospamox (16 tabl. à 1g) wynosi 14,80 zł. Gdyby ten lek w aptece kosztował 14 zł, to ZHDK dostałby go bezpłatnie. Ponieważ jednak ma on urzędową cenę detaliczną 16,19 zł, to ZHDK dopłaci 1,39 zł.

Co zrobić by otrzymać bezpłatne leki?
1) oddać co najmniej 6 litrów krwi (w przypadku kobiet – 5 litrów),
2) otrzymać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (stosowna odznaka i legitymacja w czerwonej okładce),
3) zarówno podczas wizyty u lekarza jak i w aptece okazać legitymację ZHDK.
Wystawiający receptę lekarz musi w rubryce „Uprawnienia” wpisać skrót „ZK” (ewentualnie „ZHDK” i numer legitymacji).
W aptece można nie być osobiście – grunt, by osoba kupująca leki miała przy sobie legitymację osoby, dla której są one przeznaczone.

Dodatkowe informacje:
1) notka ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia (na wypadek gdyby lekarz nie znał szczegółów można ten tekst wydrukować, przyciąć i włożyć do legitki – tekst jest już odpowiednio sformatowany):
http://www.mz.gov.pl/wwwm...=&my=0&ma=04149
Leki dla krwiodawców
Osoba, która posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki:
a) objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu,
b) leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Receptę dla tych osób może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Osoby „uprawnione” obowiązane są do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.
Natomiast osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie.
© 2005 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2005 Platfroma Activeweb Medical Solutions

2) Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html. Po wybraniu opcji „Jestem pacjentem” należy zaznaczyć uprawnienie ZHDK (poz. 3) i kliknąć „Dalej”. Następnie wpisać nazwę przypisanego przez lekarza lekarstwa i kliknąć „Szukaj”.
Przykładowo: Ospamox. Wyświetli się lista różnych postaci Ospamoxu (granulat, tabletki o różnej gramaturze), należy kliknąć tę przypisaną przez lekarza (np. poz. 6 tabletki powlekane / 1g / 16 tabl.). Pojawi się informacja o cenie detalicznej, wysokości limitu („Zapłata funduszu”) i cenie końcowej uiszczanej przez ZHDK (1,39 zł). Dodatkowo pojawią się zamienniki (tu: Amotaks Dis i Amotaks) wraz z informacjami o cenach.

M@rcin - 2008-04-23, 21:01
Temat postu: Leki dla krwiodawców
Może w końcu dawcy zarówno krwi jak i przeszczepu doczekają się, że leki które ich (oczywiście ZHDK) "wzmacniają" będą otrzymywać bezpłatnie w aptekach na podstawie legitymacji i recepty.
Cytat:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia …………2008 r.
w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Informacje o tym, że taki projekt jest przeczytałem na "naszym" portalu:
http://www.krewniacy.pl/?...rticle&id=38292
oraz stronie www.mz.gov.pl

[ Dodano: 2008-04-23, 22:11 ]
Oto wykaz leków jakie by miały być bezpłatne.
http://www.mm.pl/~docia/zhdk.pdf

Agnieszka Rz. - 2008-05-01, 08:50

czy owe rozporządzenie weszło już w życie i czy można już "korzystać"?
M@rcin - 2008-05-01, 09:50

Niestety to dopiero projekt rozporządzenia tak więc jeszcze trochę minie zanim to wejdzie w życie, jeżeli w ogóle wejdzie. Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować.
Martens - 2008-05-01, 19:43

xlesiu napisał/a:
Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować

Teraz nie warto. Co innego, jak się okaże, że ktoś o nim zapomniał. Trzeba tylko śledzić jego losy.

M@rcin - 2008-05-30, 20:26

Do 2 maja 2008 r. czekano na uwagi dotyczące projektu. Na 17 "instytucji" uwagi lub jakieś propozycje zgłosiło 8.
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_10.pdf
Minister Finansów
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_11.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_12.pdf
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wrocław
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_13.pdf
Okręgowa Izba Lekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_14.pdf
Naczelna Izba Aptekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_15.pdf
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_17.pdf
Rządowe Centrum Legislacji
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_18.pdf

Pozdrawiam!

M@rcin - 2008-07-19, 14:43

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 r.) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.infor.pl/dzien...eniobiorcy.html
Pozdrawiam!

Marex - 2008-07-20, 21:41

Pytałem się 19 07 2008 na Saskiej czy można dostać witaminki wspomniane w rozporządzeniu. Okazało się, że RCKiK nie funkcjonuje jak przychodnia i muszę się po receptę udać do lekarza pierwszego kontaktu
M@rcin - 2008-07-20, 21:45

Leki z listy można będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarła z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą ją do wystawiania takich recept.
Pozdrawiam!

Agnieszka Rz. - 2008-08-03, 12:41

lekarze najwyraźniej nic o tym rozporządzeniu nie wiedzą; mój brat poszedł oddać krew i poprosił lekarza o przepisanie któregoś tam leku - z listy oczywiście - lekarz powiedział że o takim rozporządzeniu nic nie wie :zdziwko: i najlepiej jakby mój brat dowiedział się dokładniej...mamy przychodzić do stacji krwiodawstwa z wydrukowanymi rozporządzeniami??? :mur:
Agnieszka Rz. - 2008-09-09, 09:30

no cóż, sprawa znajomości rozporządzenia się wyjaśniła, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach :zdziwko: ?
Martens - 2008-09-09, 09:45

Agnieszka Rz. napisał/a:
Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach


Sądzę, że aparat ministerstwa (bo przecież to urzędnicy a nie minister układają takie listy) jest zbyt mało lotny, żeby wpaść na tak przewrotny pomysł ;)
Dla mnie absurdalne jest co innego - lekarka w rckik patrzy na wyniki badań, zaleca preparat X i informuje, że jako zhdk mogę go otrzymać bezpłatnie. Poproszona o receptę rozkłada przepraszająco ręce i odsyła do lekarza w przychodni...

Wąski - 2008-10-24, 19:58

Hej :)

Po lekturze tego topica z wydrukowanym rozporządzeniem poszedłem wczoraj do jednej z lubelskich aptek (przy ul. Kiepury 5B) z pytaniem, które z pozycji w tabelce z załącznika są dostępne w aptece. Wstępnie powiedzieli, że jest wszystko ale bez zaglądania do systemu.

Dzisiaj miałem umówioną wizytę u lekarza rodzinnego do którego też wziąłem kopię rozporządzenia (polecam tą praktykę bo zazwyczaj lekarze nie wiedzą o takich najnowszych uprawnieniach a bez dokładnych danych na recepcie nie otrzymamy leku – wystarczy, że jest inny producent i tabletek w opakowaniu jest inna ilość).
Pani doktor wypisała mi receptę na pozycję 9 i 11 z tabelki tj:
Hemofer F prolongatum 30tabl.
Vitaminum B compositum 30draż.

Następnie kilkanaście metrów do apteki i tam niemiłe zaskoczenie - po wprowadzeniu do systemu okazało się, że obie te pozycje są w tej aptece nieosiągalne (pomimo zapewnień które dzień wcześniej otrzymałem) bo nie mają zapasów a obie te pozycje nie są już produkowane tak więc jeśli leżą w aptece czy hurtowni to są to już ostatnie dostawy od producentów i więcej nie będzie.
I wtedy poprosiłem o sprawdzenie reszty bym wiedział co mi może lekarz rodzinny przepisać.

Oto wyniki:
pozycja 1 i 2 czyli Acidum folicum 5mg i 15mg x 30tab. są dostępne ale jedynie do jakiegoś pewnego limitu czyli nie są w pełni bezpłatne i tylko do tego dopłacałem (do jednego opakowania (3,08zł - cena bez zniżki) dopłaciłem jedynie 0,79zł)
pozycja 3 czyli Ascofer 200mg x 50tab. - pełna refundacja (6,55zł cena bez zniżki)
pozycja 4 czyli Falvit x 30tab. tego mi nie przepisano więc nie znam cennika ani statusu dosępności
pozycja 5 i 6 czyli Folacid 5mg i 15mg x 30tab. tego akurat w aptece zabrakło ale mają w hurtowniach - ceny też nie znam
pozycja 7 czyli Hemofer - nie wiem jak z dostępnością ceną itd bo to krople a interesowały mnie jedynie tabletki
pozycja 8 czyli Hemofer prolongatum - dostępne ale tego mi nie przepisano więc nie znam cennika w porównaniu z niedostępnym już Hemofer F prolongatum brak w nim kwasu foliowego więc zalecane z pozycjami 1,2 lub 5,6 tego załącznika
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
pozycja 10 - Vegevit B12 5mcg. x 100tab. - pełna refundacja (28,31zł cena bez zniżki) - oprócz witaminy B12 zawiera drożdże piwne które zawierają inne witaminy z grupy B
pozycja 11 - Vitaminum B compositum x 30tab. - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA

Mam nadzieję, że pomogłem kilku zainteresowanym :)
Pozdrawiam

JustyGie - 2008-10-24, 20:12

Wąski napisał/a:
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
:szok: :szok: :zdziwko: :zdziwko:
AdAlbert - 2008-10-25, 09:46

Wąski, gratuluję przetarcia szlaku, na pewno się przyda


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group