Forum Krewniaków
FORUM KREWNIAKÓW

Krew - Leki dla krwiodawców

Sarnuś - 2006-04-12, 09:27
Temat postu: LEKI DLA KRWIODAWCóW
INFORMACJA O LEKACH DLA KRWIODAWCÓW
(na podstawie postów m.in. Anya i Wariag)

Komu przysługują bezpłatne (częściowo płatne) leki?
Bezpłatne (względnie tańsze) leki przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (ZHDK)
Tytuł ZHDK wraz z odznaką honorową nadawany jest przez Zarządy Okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaka ZHDK ma trzy stopnie (III, II i I nadawane po oddaniu odpowiednio: przez mężczyzn: 6, 12 i 18 litrów krwi, a przez kobiety: 5, 10 i 15 litrów krwi). Nie mylić z dawniej nadawanymi brązową, srebrną i złotą odznaką Honorowego Dawcy Krwi /HDK/!!!
Uwaga: informacja nie dotyczy preparatów, które kiedyś bezpłatnie przysługiwały krwiodawcom (Ferrosi gliconas Ascofer, Vitaral, Rapid). Stosowne akty normatywne (najpierw zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych – M.P. Nr 54, poz. 494, a potem rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych, Dz. U. Nr 148, poz. 980) już nie obowiązują, a nowego rozporządzenia nie ma, choć minister właściwy do spraw zdrowia ma ustawową podstawę jego wydania...

Podstawa prawna:
Art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.; podkreślenia własne):
„Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, oraz w określone, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.”.

Jakie leki przysługują?
Leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html (opis w dodatkowych informacjach).
Wykazy leków są załącznikami do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 z późn. zm.). Obejmują one mnóstwo pozycji (w ramach danego „czynnika leczniczego” bywa kilkanaście preparatów pod kilkudziesięcioma pozycjami (np.: amoksycylina /popularny antybiotyk/ jest składnikiem 8 preparatów /od Amotaxu po Ospamox/ podzielonych na 34 pozycje w zależności od formy leku /falkony, kapsułki, tabletki/ i gramatury).
Oczywiście nie trzeba drukować wykazów z Dziennika Ustaw (kilkadziesiąt stron) i nosić ich do przychodni i apteki! Lekarze mniej więcej wiedzą co w nich jest, w razie potrzeby mogą to na bieżąco sprawdzić, a aptekarze mają wszystko w systemie komputerowym.
Leki z w/w wykazów przysługują do wysokości limitów, co oznacza, że mogą być albo całkowicie bezpłatne, albo wymagać dopłaty (której wysokość zależy od ceny detalicznej leku w aptece).
Limity (oddzielnie dla każdego preparatu) określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 z późn. zm.).
Przykładowo: limit na Ospamox (16 tabl. à 1g) wynosi 14,80 zł. Gdyby ten lek w aptece kosztował 14 zł, to ZHDK dostałby go bezpłatnie. Ponieważ jednak ma on urzędową cenę detaliczną 16,19 zł, to ZHDK dopłaci 1,39 zł.

Co zrobić by otrzymać bezpłatne leki?
1) oddać co najmniej 6 litrów krwi (w przypadku kobiet – 5 litrów),
2) otrzymać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (stosowna odznaka i legitymacja w czerwonej okładce),
3) zarówno podczas wizyty u lekarza jak i w aptece okazać legitymację ZHDK.
Wystawiający receptę lekarz musi w rubryce „Uprawnienia” wpisać skrót „ZK” (ewentualnie „ZHDK” i numer legitymacji).
W aptece można nie być osobiście – grunt, by osoba kupująca leki miała przy sobie legitymację osoby, dla której są one przeznaczone.

Dodatkowe informacje:
1) notka ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia (na wypadek gdyby lekarz nie znał szczegółów można ten tekst wydrukować, przyciąć i włożyć do legitki – tekst jest już odpowiednio sformatowany):
http://www.mz.gov.pl/wwwm...=&my=0&ma=04149
Leki dla krwiodawców
Osoba, która posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki:
a) objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu,
b) leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Receptę dla tych osób może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Osoby „uprawnione” obowiązane są do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.
Natomiast osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu osoby uprawnionej potwierdzającego jej uprawnienie.
© 2005 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2005 Platfroma Activeweb Medical Solutions

2) Wyszukiwarka leków: http://bil.aptek.pl/index.html. Po wybraniu opcji „Jestem pacjentem” należy zaznaczyć uprawnienie ZHDK (poz. 3) i kliknąć „Dalej”. Następnie wpisać nazwę przypisanego przez lekarza lekarstwa i kliknąć „Szukaj”.
Przykładowo: Ospamox. Wyświetli się lista różnych postaci Ospamoxu (granulat, tabletki o różnej gramaturze), należy kliknąć tę przypisaną przez lekarza (np. poz. 6 tabletki powlekane / 1g / 16 tabl.). Pojawi się informacja o cenie detalicznej, wysokości limitu („Zapłata funduszu”) i cenie końcowej uiszczanej przez ZHDK (1,39 zł). Dodatkowo pojawią się zamienniki (tu: Amotaks Dis i Amotaks) wraz z informacjami o cenach.

xlesiu - 2008-04-23, 22:01
Temat postu: Leki dla krwiodawców
Może w końcu dawcy zarówno krwi jak i przeszczepu doczekają się, że leki które ich (oczywiście ZHDK) "wzmacniają" będą otrzymywać bezpłatnie w aptekach na podstawie legitymacji i recepty.
Cytat:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia …………2008 r.
w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Informacje o tym, że taki projekt jest przeczytałem na "naszym" portalu:
http://www.krewniacy.pl/?...rticle&id=38292
oraz stronie www.mz.gov.pl

[ Dodano: 2008-04-23, 22:11 ]
Oto wykaz leków jakie by miały być bezpłatne.
http://www.mm.pl/~docia/zhdk.pdf

Agnieszka Rz. - 2008-05-01, 09:50

czy owe rozporządzenie weszło już w życie i czy można już "korzystać"?
xlesiu - 2008-05-01, 10:50

Niestety to dopiero projekt rozporządzenia tak więc jeszcze trochę minie zanim to wejdzie w życie, jeżeli w ogóle wejdzie. Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować.
Martens - 2008-05-01, 20:43

xlesiu napisał/a:
Ale można by jakąś akcję mailingową zorganizować

Teraz nie warto. Co innego, jak się okaże, że ktoś o nim zapomniał. Trzeba tylko śledzić jego losy.

xlesiu - 2008-05-30, 21:26

Do 2 maja 2008 r. czekano na uwagi dotyczące projektu. Na 17 "instytucji" uwagi lub jakieś propozycje zgłosiło 8.
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_10.pdf
Minister Finansów
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_11.pdf
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_12.pdf
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wrocław
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_13.pdf
Okręgowa Izba Lekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_14.pdf
Naczelna Izba Aptekarska
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_15.pdf
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_17.pdf
Rządowe Centrum Legislacji
http://www.mz.gov.pl/wwwf...ocs/1152_18.pdf

Pozdrawiam!

xlesiu - 2008-07-19, 15:43

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 r.) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.infor.pl/dzien...eniobiorcy.html
Pozdrawiam!

Marex - 2008-07-20, 22:41

Pytałem się 19 07 2008 na Saskiej czy można dostać witaminki wspomniane w rozporządzeniu. Okazało się, że RCKiK nie funkcjonuje jak przychodnia i muszę się po receptę udać do lekarza pierwszego kontaktu
xlesiu - 2008-07-20, 22:45

Leki z listy można będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub osobę, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarła z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą ją do wystawiania takich recept.
Pozdrawiam!

Agnieszka Rz. - 2008-08-03, 13:41

lekarze najwyraźniej nic o tym rozporządzeniu nie wiedzą; mój brat poszedł oddać krew i poprosił lekarza o przepisanie któregoś tam leku - z listy oczywiście - lekarz powiedział że o takim rozporządzeniu nic nie wie :zdziwko: i najlepiej jakby mój brat dowiedział się dokładniej...mamy przychodzić do stacji krwiodawstwa z wydrukowanymi rozporządzeniami??? :mur:
Agnieszka Rz. - 2008-09-09, 10:30

no cóż, sprawa znajomości rozporządzenia się wyjaśniła, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie czy Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach :zdziwko: ?
Martens - 2008-09-09, 10:45

Agnieszka Rz. napisał/a:
Pani Minister Zdrowia układając listę leków, z "premedytacją" umieszczała na niej te których ewidentnie brakuje nawet w hurtowniach


Sądzę, że aparat ministerstwa (bo przecież to urzędnicy a nie minister układają takie listy) jest zbyt mało lotny, żeby wpaść na tak przewrotny pomysł ;)
Dla mnie absurdalne jest co innego - lekarka w rckik patrzy na wyniki badań, zaleca preparat X i informuje, że jako zhdk mogę go otrzymać bezpłatnie. Poproszona o receptę rozkłada przepraszająco ręce i odsyła do lekarza w przychodni...

Wąski - 2008-10-24, 20:58

Hej :)

Po lekturze tego topica z wydrukowanym rozporządzeniem poszedłem wczoraj do jednej z lubelskich aptek (przy ul. Kiepury 5B) z pytaniem, które z pozycji w tabelce z załącznika są dostępne w aptece. Wstępnie powiedzieli, że jest wszystko ale bez zaglądania do systemu.

Dzisiaj miałem umówioną wizytę u lekarza rodzinnego do którego też wziąłem kopię rozporządzenia (polecam tą praktykę bo zazwyczaj lekarze nie wiedzą o takich najnowszych uprawnieniach a bez dokładnych danych na recepcie nie otrzymamy leku – wystarczy, że jest inny producent i tabletek w opakowaniu jest inna ilość).
Pani doktor wypisała mi receptę na pozycję 9 i 11 z tabelki tj:
Hemofer F prolongatum 30tabl.
Vitaminum B compositum 30draż.

Następnie kilkanaście metrów do apteki i tam niemiłe zaskoczenie - po wprowadzeniu do systemu okazało się, że obie te pozycje są w tej aptece nieosiągalne (pomimo zapewnień które dzień wcześniej otrzymałem) bo nie mają zapasów a obie te pozycje nie są już produkowane tak więc jeśli leżą w aptece czy hurtowni to są to już ostatnie dostawy od producentów i więcej nie będzie.
I wtedy poprosiłem o sprawdzenie reszty bym wiedział co mi może lekarz rodzinny przepisać.

Oto wyniki:
pozycja 1 i 2 czyli Acidum folicum 5mg i 15mg x 30tab. są dostępne ale jedynie do jakiegoś pewnego limitu czyli nie są w pełni bezpłatne i tylko do tego dopłacałem (do jednego opakowania (3,08zł - cena bez zniżki) dopłaciłem jedynie 0,79zł)
pozycja 3 czyli Ascofer 200mg x 50tab. - pełna refundacja (6,55zł cena bez zniżki)
pozycja 4 czyli Falvit x 30tab. tego mi nie przepisano więc nie znam cennika ani statusu dosępności
pozycja 5 i 6 czyli Folacid 5mg i 15mg x 30tab. tego akurat w aptece zabrakło ale mają w hurtowniach - ceny też nie znam
pozycja 7 czyli Hemofer - nie wiem jak z dostępnością ceną itd bo to krople a interesowały mnie jedynie tabletki
pozycja 8 czyli Hemofer prolongatum - dostępne ale tego mi nie przepisano więc nie znam cennika w porównaniu z niedostępnym już Hemofer F prolongatum brak w nim kwasu foliowego więc zalecane z pozycjami 1,2 lub 5,6 tego załącznika
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
pozycja 10 - Vegevit B12 5mcg. x 100tab. - pełna refundacja (28,31zł cena bez zniżki) - oprócz witaminy B12 zawiera drożdże piwne które zawierają inne witaminy z grupy B
pozycja 11 - Vitaminum B compositum x 30tab. - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA

Mam nadzieję, że pomogłem kilku zainteresowanym :)
Pozdrawiam

JustyGie - 2008-10-24, 21:12

Wąski napisał/a:
pozycja 9 - Hemofer F prolongatum - wg apteki PRODUKCJA ZAKOŃCZONA
:szok: :szok: :zdziwko: :zdziwko:
AdAlbert - 2008-10-25, 10:46

Wąski, gratuluję przetarcia szlaku, na pewno się przyda
Iwona Olczak - 2008-10-26, 20:32

ale czy wszystkie te specyfiki są na receptę, czy niektóre można wziąć bez recepty i wystarczy pokazać tylko legitymację ZHDK ?
AndrzejSz - 2008-10-27, 11:13

Aby skorzystać z bezpłatnych specyfików dla ZHDK należy mieć receptę!!!
Wąski - 2008-10-27, 23:11

AndrzejSz napisał/a:
Aby skorzystać z bezpłatnych specyfików dla ZHDK należy mieć receptę!!!


Oczywiście recepta musi też być wystawiona na danego krwiodawcę (ZHDK). Lekarz musi wiedzieć, że wystawia receptę krwiodawcy więc warto do lekarza zabrać legitymację. Wtedy lekarz na recepcie wpisuje o ile się nie mylę skrót ZH. A w aptece na odwrocie recepty magister spisuje numer odznaczenia/legitymacji ZHDK.

Lekarz dopisuje ZK :)
jaszczurkowa

xlesiu - 2008-10-29, 22:02

Wszystkie na podstawie recepty.
Iwona Olczak - 2008-10-30, 17:37

dzięki za info :)
PP - 2008-12-12, 21:29

Wąski! :bra: Jesteś znakomity! :bra:
Pomyślmy jeszcze jak mają chorzy ze swoimi lekami, o których refundacji chyba nikt na prawdę nic nie wie. :mur:
Poza panem w ministerstwie, do którego co jakiś czas przychodzi firma farmaceutyczna z ciężką walizką. :zdegustowany:

Sarnuś - 2008-12-12, 23:21

PP, chorym (przewlekle) wpisuje się literkę P i leki są tańsze niż dla ZK.

Jak ktoś zachoruje raz na jakiś czas to może kupić leki za kilkanaście złotych - istnieją polskie odpowiedniki wielu lekarstw dostępnych za przysłowiowe grosze

kender - 2009-02-06, 23:03

Z tym Hemoferem F to prawda, nie ma go w hurtowniach już od dłuższego czasu, najlepsza jest kompozycja zwykłego Hemoferu z osobnym kwasem foliowym. Problem jest też z Falvitem, niby jest w aptekach bez kłopotu, ale... dostępny jest Falvit w tabletkach drażowanych a na listach jest mowa o tabletkach powlekanych (albo odwrotnie). W każdym razie podobno NFZ nie refunduje tego dostępnego Falvitu, a ten z listy jest nieosiągalny. Jest to kompletnie bezsensowne, jako że drażowanie jest odmianą powlekania...

W sumie może trzeba będzie zadzwonić do NFZ i się dopytać... Bo to te informacje mam tylko od kolegów po fachu.

PaweliMonika - 2009-02-17, 00:52

Hejka
Jesteśmy tu nowi, ale wim, że kiedyś była taka stronka gdzie sie wpisywało lek i podawali ile zniszki jest na zhdk, czy jest jeszcze bo niemogę jej znaleść :(
Dzieki z góry!

Danyeru - 2009-02-17, 05:51

Patrz mój podpis - leki refundowane ;)
Wąski - 2009-05-09, 18:43

kender napisał/a:
... Problem jest też z Falvitem, niby jest w aptekach bez kłopotu, ale... dostępny jest Falvit w tabletkach drażowanych a na listach jest mowa o tabletkach powlekanych (albo odwrotnie). W każdym razie podobno NFZ nie refunduje tego dostępnego Falvitu, a ten z listy jest nieosiągalny. Jest to kompletnie bezsensowne, jako że drażowanie jest odmianą powlekania...
W sumie może trzeba będzie zadzwonić do NFZ i się dopytać...


No i leki z pierwszego testu podejścia mi się skończyły. Więc przy okazji kolejnego podejścia postanowiłem sprawdzić jak to jest z Falvit'em :)

Wszystko ładnie znalazło się na recepcie i do apteki :)

Rzeczywiście na początku lekka konsternacja pani magister, bo to chyba nie to, bo zmienili na suplement diety i tabletki drażowane ale ... dla pewności wczytała kod kreskowy i zaznaczyła w systemie ZK i z ceny 16,34zł wyłoniła się cena 0,00zł.

Tak więc ten Falvit z naszkicowaną kobietą na pudełeczku opisaną jako suplement diety - 30 tabletek drażowanych - przechodzi jako bezpłatny.

:)

Jedynie tym razem dała mi innej firmy kwas foliowy ale to symboliczne kwoty na takie zakupy.

B12
- bez zmian dostępna bezpłatnie.

I pamiętajcie zasłużeni - jeśli zdarzy się wam uczulenie, przeziębienie i inne tego typu gdzie lekarz rodzinny lub specjaliści wypisują wam recepty przypomnieć im aby wpisali na recepcie w uprawnieniach ZK.

Dla przykładu:


Przy uczuleniach zamiast prosić w aptece o alertec podejść do lekarza i zapytać czy może jest coś innego. Np: Rotadin 10mg (liratadinum) - przy uprawnieniach ZK zapłacicie za niego w aptece zamiast np: 17,69zł jedynie 0,58zł (NFZ dopłaca 17,11zł).

Niektóre antybiotyki są tańsze - (po usunięciu chirurgicznym 8 przepisano mi jakiś i zapłaciłem symboliczną kasę).

Po wizycie u dermatologa przepisano mi Flumycon w aptece okazało się, że ten specyfik jest za free (cena dla osób bez uprawnień 12,49zł).

!!! Oczywiście wszystko na receptę i z zalecenia lekarza !!!

Buntownik - 2009-10-07, 14:48

Witam. Mam problema właśnie z tymi lekami. Dziś byłem u lekarza i oczywiście zastrzeliłem go pytaniem o leki dla ZHDK. Powiedział abym sobie sam znalazł podstawę prawną na leki i wtedy mi wypisze receptę na nie ... Kopałem neta i czytałem powyższe linki i nie wiele znalazłem może ktoś ma konkretną listę taki i taki lek należy się przy takim stopniu ZHDK. Najbardziej interesują mnie witaminki jakieś bo pora nie ciekawa.
JustyGie - 2009-10-07, 16:25

Buntownik, Sarnuś w pierwszym poście podał linka http://bil.aptek.pl/index.html
floyd68 - 2009-10-08, 08:08

Buntownik napisał/a:
Witam. Mam problema właśnie z tymi lekami. Dziś byłem u lekarza i oczywiście zastrzeliłem go pytaniem o leki dla ZHDK. Powiedział abym sobie sam znalazł podstawę prawną na leki i wtedy mi wypisze receptę na nie ... Kopałem neta i czytałem powyższe linki i nie wiele znalazłem może ktoś ma konkretną listę taki i taki lek należy się przy takim stopniu ZHDK. Najbardziej interesują mnie witaminki jakieś bo pora nie ciekawa.


Witam.
Jest tak: lekarz wypisuje leki na recepcie i zaznacza na niej w rubryce ulgi "ZK". Nie wie jakie leki przysługują za darmochę dla krwiodawców, bo to nie jego kompetencje. Zresztą lista leków za free zmienia się dość często (przeważnie na minus). Przy pierwszej wizycie u lekarza (lub przy rejestracji) pokazujesz legitymację ZHDK (nieważne jakiego stopnia) i wtedy powinni Ci zaznaczyć to w karcie pacjenta, żeby nie nosić legitymacji co wizyta, bo zdarza się zapomnieć i wtedy kiszka. W aptece podajesz receptę i wtedy dowiadujesz się, czy dany lek jest za darmochę, czy nie. Jeśli okaże się, że za kasę to możesz poprosić o zamiennik, bo często tak jest, że podobny lek z innej firmy jest za free, a za inny płacisz. Lekarz wypisuje leki z takiej firmy, z jakiej dostał "prezent", więc przeważnie jest to lek za kasę, bo jak zapłacisz za ten lek, to częściowo dołożysz się do "prezentu" dla lekarza. Ja ostatnio brałem na receptę Virlix (alergia) i był on za kasę (niewielką, ale zawsze). Pani w aptece zaproponowała mi zamiennik - Amertil zupełnie za darmo. Różnicy w działaniu nie zauważyłem. Ketonal forte i augumentin tabletki też są za free.
Co do witamin to nie wiem, zapytaj w aptece czy coś by się znalazło za darmo. Jak coś będzie to wtedy przejdź się do lekarza, niech Ci wypisze te konkretne witaminki na recepcie i po kłopocie. Kiedyś, przy badaniu przed oddaniem krwi lekarz wypisywał mi Vitaral, ale od paru lat nic nie może wypisać, bo okazało się, że lekarze z RCKiK-ów nie mają podpisanych umów z NFZ-tem i nie mogą wypisywać żadnych recept. A, i jeszcze jedno. W aptece też musisz mieć ze sobą legitymację ZHDK, bo aptekarz musi na odwrocie recepty wpisać numer legitymacji.
Pozdrawiam.

Buntownik - 2009-10-08, 12:34

Dzięki floyd. A co do vitaralu mój tato też zawsze dostawał na zimę po min 2 opakowania :] .
stryker - 2009-10-21, 18:39
Temat postu: Leki....
Szukam na forum ale jakoś nie moge znalezć czy sa jakies leki na przeziebienie , grype ? Na ktore jest jakaś znizka dla HDK ? Szukałem na tej stronie z lekami ale jakoś mi to nie wyszło....
Byłem dziś nawet u lekarza to sie na mnie spojrzał i powiedział ze on nie ma zadnego wykazu.... napisal mi na recepcie jakies 4 leki ... ale w aptece babka powiedziala ze sa bez znizek. Zapytałem czy one cos wiedza jakie leki mozna "taniej" kupic odpowiedziala ze oni nie wiedzą.... Dopiero przy kasowaniu w systemie cos tam chyba im wyskakuje....
pomozecie ?

[edit - ort, ale wszystkiego nie poprawie]
stryker, używaj polskich znaków częściej

jaszczurkowa - 2009-10-21, 23:49

stryker, leki ogólnie dostępne na przeziębienie czy grypę nie kosztują tony złota.... :oczami:
fotomis - 2009-11-04, 23:37

Boleśnie doswiadczony niedawnymi przepychankami w aptece na tle realizacji recepty z adnotacją ZK, przeprowadziłem dobne 'śledztwo' w sprawie bezpłatnych leków dla 'zasłużonych' z którego wynikło iż:

a) zeszłoroczne rozporządzenie Ministra Zdrowia z wykazem leków dla ZHDK jest w przytłaczającej większości kompletnie martwe, jako że część wypadła z produkcji, pozmieniały się formy preparatów, ich klasyfikacje itp itd, a tym samym ich kody EAN nie zgadzają się z rozporządzeniem. Co skutkuje tym, że aptekarz może nie dostać refundacji jeżeli wyda danego procha na receptę ZK, oczywiście o ile ktoś to sprawdzi. Tym samym..

b) .. za np. Falvit powinno się uiścić normalną cenę, a jeżeli ktoś dostał takowy bezpłatnie to niech ma świadomość, że wynikło to z pomyłki/niedoinformowania/dobrego serca pigularza. Dość przekonujące uzasadnienie ślunskiej izby aptekarskiej znajdziecie tutaj: klik!

c) ponieważ powyższe rozbieżności miedzy rozporządzeniem a realnym życiem zaczęły ujawniać się niespełna miesiąc po jego wydaniu, więc Ministerstwo wzięło się raźno do roboty i już rok później, w lipcu b.r., powstał projekt nowego rozporządzenia, w którym to problem Falvitu rozwiązano metodą wykreślenia go z wykazu preparatów, dostępnych 'zasłużonym'.

d) na uwagę zasługuje lista organizacji, które zdecydowały się zabrać głos w sprawie projektu, a w szczególności to, że nad wyraz 'aktywny' udział w opiniowaniu wzięły zarówno Fundacja jak i PCK. Choć Fundację trochę tłumaczy fakt, że zajęła się ostatnio sprzedażą zegarków.. :]

Jeżeli po tych konsultacjach społecznych w wersji ostatecznej wykazu doczekamy się jakiegoś preparatu multiwitaminowego, to bedziemy go zawdzięczać jedynie pielęgniarkom i położnym, no i może jeszcze OPZZowi.

e) zawsze wydawało mi się, że urzędnicy to ludek nudny i bezbarwny. Tymczasem jakiś bezimienny pracownik ministerstwa, prokurując uzasadnienie projektu rozporządzenia, popisałbył się perełką czarnego humoru:
Cytat:
Nie bez znaczenia jest także pozytywny wpływ niniejszego aktu na zwiększenie zapasów krwi i liczby dokonywanych przeszczepów szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Już widzę te tabuny ludzi walące do stacji krwiodawstwa, bo się zwiedzieli, że można dostać bezpłatny kwas foliowy.. :]


Ech... Chyba się robię zgryźliwy na starość..

Gryf - 2009-11-05, 00:20

fotomis napisał/a:
d) na uwagę zasługuje lista organizacji, które zdecydowały się zabrać głos w sprawie projektu, a w szczególności to, że nad wyraz 'aktywny' udział w opiniowaniu wzięły zarówno Fundacja jak i PCK.

No fakt. Choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby z dalszych badań wynikło, że urzędnicy Ministerstwa Zdrowia zapomnieli zapytać PCK i EFHDK o zdanie... :kwasny:

fotomis - 2009-11-05, 08:33

Gryf napisał/a:
wcale bym się nie zdziwił, gdyby z dalszych badań wynikło, że urzędnicy Ministerstwa Zdrowia zapomnieli zapytać PCK i EFHDK o zdanie...


Nawet gdyby okazało się, że PCK czy EFHDK nie dostały projektu z rozdzielnika, to przecież nie był on drukiem "tajne spec. znaczenia" - wisiał sobie co najmniej przez miesiąc w Biuletynie Informacji Publicznej. Wystarczyło zatem chcieć go przeczytać, a w dobie kanałów RSS nawet nie trzeba ich przekopywać ręcznie. Wystarczy zasubskrybować BIPy potencjalnie interesujących nas instytucji, np ten Ministra Zdrowia a wyniki odfiltrować wg. odpowiednich słów kluczowych, np "krwio*" itp itd, więc ewentualny argument o straszliwym nakładzie pracy z tym związanym, proponuję od razu wrzucić do kosza, bo wszystko dostajemy automagicznie podsunięte pod nos.

Kacper - 2009-11-10, 13:54

no i fajnie byłem dzisiaj w aptece z recepta i:

Ascofer draż 50 - 0zł 100% refundacji (z 6,20zł)
Acidum folicium 30 tabl - 0,79zł (z 3,08zł)
Vitaminum B compositum draż 45 - 3,30zł (z 3,30zł) żadnej refundacji, płatne 100% mimo że jest na liście leków refundowanych

Ra-v-P - 2009-11-10, 14:47

Witam :)
Niedawno zrealizowałem receptę na Ascofer (0 zł) i Acidum Folicum (kilkadziesiąt groszy). Receptę wypisał mi oczywiście lekarz rodzinny, a nie - diagnozujący niską hemoglobinę medyk z RCKiK..
Po kilkunastu dniach trafiłem do lekarza po raz kolejny, tym razem z zapaleniem oskrzeli (oczywiście wizyty nie miały ze sobą żadnego związku). Lekarka wiedząc, że jestem ZHDK wypisała mi receptę na antybiotyk Xorimax. Zaoszczędziłem 81 zł (dwa opakowania za darmo). Tak więc zdarzają się zimowe przypadłości, które nie wypłukują dramatycznie kieszeni.

zbyszekr114 - 2010-01-12, 22:22
Temat postu: Probiotyki
Witam.Mam takie pytanie czy ktoś spotkał się z jakimkolwiek,, probiotykiem,,który jest na ZK.Sa to preparaty osłonowe ,wydawane przeważnie z antybiotykami np. Linex Forte.Dziękuje
kender - 2010-02-01, 21:44

chyba nie ma żadnego probiotyku zniżkowego dla krwiodawcy, a to dlatego, że preparaty te są dostępne bez recepty (tańsze leki na ZK to leki refundowane, darmowe to te z ceną niższą od limitu wyznaczonego przez ministerstwo) ani nie wiążą się bezpośrednio z regeneracją organizmu po oddaniu krwi (np. Hemofer, choć nie jest refundowany, przysługuje bezpłatnie a ZK, ponieważ służy odnowie krwinek). Probiotyki nie łapią się w żadnej z tych grup i trzeba za nie płacić.
MURGRABIA - 2010-02-02, 10:00

KETONAL FORTE 100 MG LEK PRZECIWBÓLOWY CAŁKOWICIE DARMOWY
jaszczurkowa - 2010-02-02, 20:04

MURGRABIA napisał/a:
KETONAL FORTE 100 MG LEK PRZECIWBÓLOWY CAŁKOWICIE DARMOWY

Nie musisz na nas krzyczeć tymi wersalikami :PP
Mam nadzieję, że każdy HDK ma nadzieję na zdrowie bez ketonalu forte :zdegustowany: :oczami:

Ra-v-P - 2010-04-28, 12:49

Być może nie wszyscy wiedzą:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010023011901.pdf

Adres do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Pozdrawiam

stachu_44 - 2010-08-25, 17:23

Może i gdzieś było, bo nie pamiętam skąd mam ten link.
Informacje o lekach i zniżkach z tytułu określonych uprawnień:
http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw

ganz - 2010-11-13, 16:33

Ja właśnie wracam z krakowskiej apteki i dowiedziałem się że Ascofer jest dostępny bez recepty, więc nie ma na niego zniżki, zapłaciłem 8,5. Zniżkę dostałem natomiast na kwas foliowy z 3,08 na 0,89 podobnie jak poprzednicy. Pełną zniżkę dostałem natomiast na lek Enarenal, który biorę w związku z nadciśnieniem, z prawie 10 złotych do 0. Tak więc nie tylko na "witaminki" jest zniżka dla HDK :)
Szkoda że nie miałem ze sobą wydrukowanej tabelki,a za mną stały już etatowe staruszki, bo popytałbym dokładniej o ten Ascofer.

Kacper - 2010-11-13, 18:52

ganz napisał/a:
dowiedziałem się że Ascofer jest dostępny bez recepty


Wszystkie te leki są dostępne bez recepty - ale jeśli masz je na recepcie i ZK to przysługuje Ci na nie refundacja całkowita lub częściowa....

postregiment - 2010-11-14, 20:53

Moment moment bo już nie rozumiem.
Z linka http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw wywnioskować mogę, że mogę w takim razie buderhin dostać za 0zl, a zyrtec za 4zł z kawałkiem?

makaronpl - 2010-11-22, 16:05

a Mam pytanie jest gdzieś twarda Lista tych leków tzn. pełen wykaz leków refundowanych i w ile %
xlesiu - 2010-11-22, 19:46

Zobacz to http://www.mz.gov.pl/wwwm...my=26&ma=014226 Niestety tam nie ma dokładnych cen. Dlatego chyba najlepiej znaleźć lek na liście i wtedy sprawdzić cenę na http://bil.aptek.pl
postregiment - 2010-11-22, 21:27

zrobiłem mały rekonesans w aptece i bardzo dużo leków dla ZHDK jest o wiele tańsza lub o wiele tańsza:) wystarczy, że lekarz na recepcie wpisze ZK lub ZHDK + numer legitymacji i załatwione:)

a ceny leków z http://www.bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw są jak najbardziej prawdziwe :)
fajno ogólnie rzecz biorąc, że państwo jakoś docenia nas krwiodawców ;)

Ad@m - 2011-02-14, 17:45

Witam.
Lekarze są na prawdę dziwni.
Poprosiłem o 3 leki. Nos-spe forte, na piasek w nerkach, Ketonal forte na ból kolana, spowodowany zerwanym więzadłem i allertec, bo się wiosna zbliża. Po pół godzinie przeglądania karty łaskawie wypisała mi receptę na no-spę, gdyż wyczytała, że sama mi ją zapisywała, oraz na ketonal. Allertecu, którego 7 tabletek można kupić bez recepty, już nie, gdyż stwierdziła, że skoro ostatni wpis o alergii jest z 2006 roku, to już mi ta alergia minęła. Mówiłem że nie było recept, bo leki kupowałem bez recepty, to powiedziała, żebym kupił bez recepty.
Insynuowała że chcę leki dla całej rodziny i chcę okraść NFZ.
Tak po za tym, w jaki sposób alergia na pyłki topoli może przejść ?
Nie jest tak, że jeśli dany lek można kupić w mniejszym opakowaniu bez recepty, to lekarz musi wypisać receptę, a nie odsyłać do apteki ?

Gryf - 2011-02-16, 11:03

Ad@m, odnoszę wrażenie, że jak na faceta, który ledwo przekroczył 6 litrów (tak wynika z twojego profilu), to postawę masz szczególnie roszczeniową. "Bo mi się należy!"
Skoro nałogowo kupujesz Allertec bez recepty (czyli leczysz się na własną rękę), to po co poszedłeś teraz w tej sprawie do lekarza... i to w dodatku, jak rozumiem, internisty? Zacznij leczyć się u alergologa, to otrzymasz leki stosowne do dolegliwości.
I odpowiednio - jeśli masz chore nerki (piasek), powinieneś leczyć się u urologa, a nie łykać po prostu środki rozkurczowe.

Co do uczulenia - tak, może minąć samo (podobnie jak może się z czasem samoistnie zaostrzyć lub złagodnieć). Rodzaj alergii i substancji uczulającej (kurz, pyłki roślinne, lekarstwa, pokarmy) nie ma tu znaczenia.

Na temat zachowania (kultury) lekarza, u którego byłeś rozmyślnie się nie wypowiadam.

Sandman - 2011-02-16, 13:40

Gryf napisał/a:

Skoro nałogowo kupujesz Allertec bez recepty (czyli leczysz się na własną rękę), to po co poszedłeś teraz w tej sprawie do lekarza... i to w dodatku, jak rozumiem, internisty? Zacznij leczyć się u alergologa, to otrzymasz leki stosowne do dolegliwości.


Zazwyczaj jest tak, że alergolog robi testy skórne i zapisuje leki. Pacjent dostaje kartkę, którą ma zanieść swojemu lekarzowi rodzinnemu. Wtedy leki wypisuje rodzinny, a pacjent co jakiś czas zgłasza sie na kontrolę do alergologa.

Biorąc pod uwagę, że ostatni wpis jest z 2006 roku nic dziwnego, że lekarka nie wypisała leku.

Ad@m napisał/a:

Nie jest tak, że jeśli dany lek można kupić w mniejszym opakowaniu bez recepty, to lekarz musi wypisać receptę, a nie odsyłać do apteki ?


nie musi.

Gryf napisał/a:

I odpowiednio - jeśli masz chore nerki (piasek), powinieneś leczyć się u urologa, a nie łykać po prostu środki rozkurczowe.


które działają jedynie objawowo i nie likwidują przyczyny.

Gryf napisał/a:
Rodzaj alergii i substancji uczulającej (kurz, pyłki roślinne, lekarstwa, pokarmy) nie ma tu znaczenia.


Rodzaj alergenu ma tu znaczenie.

Ad@m - 2011-02-16, 15:29

Trochę nie jasno się wyraziłem. W cale nie traktuję tego "bo mi się należy". Po prostu zaczyna się wiosna, a wiadomo ile te leki kosztują.
Inny internista, wypisał mi allertec bez słowa, bo jak się sam wyraził, "Alergia na pyłki nie przechodzi". Jemu jako doktorowi medycyny, ufam bardziej. W karcie był dopisek "zalecam leczenie doraźne środkami odczulającymi" a recepty na zyrtec wypisywał mi alergolog w innej przychodni, więc wpisu do karty być nie mogło.
I to nie ja byłem nie miły, tylko Pani internistka, która ma w karcie wpisy od alergologa a insynuowała że chcę wyłudzić leki dla całej rodziny. Mnie to obraża, bo strasznie nie lubię, jak ktoś nazywa mnie bezpodstawnie złodziejem.
Środki rozkurczowe, są zapisane w karcie że mam brać doraźnie w czasie nasilenia objawów. Nie leczę się u urologa a u nefrologa i wpis od nefrologa, również jest w karcie.

Wybaczcie za nieporozumienia, nie jestem aż tak głupi, żeby ćpać leki bez opamiętania. Po prostu nie jestem w stanie zrozumieć tego, że 2 lekarzy ma zupełnie odrębne zdania na jeden temat. Ostatnie zdanie usłyszałem w aptece od technika farmacji więc przepraszam za zamieszanie, zostałem wprowadzony w błąd.
Tamten post, był faktycznie zagmatwany i nie jasny. Miałem kiepski dzień, nic mi nie wyszło, nawet oddanie krwi.
Czemu poszedłem do internisty ? Bo do alergologa jest roczna kolejka, a nie chce korzystać z ZHDK, bo to by było mało uczciwe. Nie oddaję krwi po to, aby mieć jakieś uprawnienia.

RobertSz1981 - 2011-04-05, 13:21

Koledzy i kolezanki czy coś się zmieniło w przepisach dotyczących refundowanych leków wzmacniających/preparatów witaminowych dla ZHDK?
W zeszłym roku lekarz wypisal mi falvit. Dziś gdy wypisał mi to samo w aptece stwierdzono, że żadne z leków wzmacniających nie jest już refundowany przez NFZ.

Czyżby NFZ szukał kolejnych oszczędności?

kender - 2011-09-13, 23:16

O falvicie było pisane na początku tego wątku - druga i trzecia strona, z tego, co wiem, nie zmieniło się nic. Z preparatów ułatwiających regeneracją po donacji został chyba tylko ascofer i hemofer, ale są to preparaty żelaza a nie witaminy. Pozostałe są tańsze na takiej zasadzie, o jakiej pisałam na początku wątku - płaci się różnicę pomiędzy ceną preparatu a limitem wyznaczonym przez ministerstwo. Jeśli cena jest niższa niż ten limit, to się nie płaci.
iGLO - 2012-01-16, 21:30

Czy ktoś orientuje się czy są teraz refundowane jakiekolwiek preparaty żelaza?

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 3.02.2010 roku (http://isap.sejm.gov.pl/D...00230119&type=2) wymienione są: Ascofer, Ferro-Gradumet, Hemofer prolongatum

Sprawdzając na stronie http://bil.aptek.pl/servlet/bil/ref_start żaden z wyżej wymienionych preparatów nie jest refundowany.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 3.02.2010 nadal jest ważne czy teraz krwiodawcy nie mają darmowych preparatów żelaza (lub nawet dopłaty)?

pozdrawiam

freta666 - 2012-01-17, 19:54

Dołączam się do pytania.
Pogubiłam się z tym strasznie.
Byłam w aptece z receptą na furaginum, hemofer i ibuprofen- Pani była też zagubiona i powiedziała, że chyba tylko ibuprofen został, ale nie wydaje mi się to możliwe... Czy ktoś ma jakiś wiarygodny spis lub mógłby wypisać najpopularniejsze leki?

Kacper - 2012-01-18, 15:48

iGLO napisał/a:
Sprawdzając na stronie http://bil.aptek.pl/servlet/bil/ref_start żaden z wyżej wymienionych preparatów nie jest refundowany.


Nigdy tutaj te leki się nie pojawiały jako refundowane...

Wydaje mi się, że nadal są - aczkolwiek trzeba by było zapoznać się z nową ustawą/rozporządzeniem czy następiła zmiana refundacji czy też nie...

Sandman - 2012-01-18, 16:00

Żelaza z tego co widziałem na liście nie ma. Ibuprofen i furagina jeszcze się ostała. Sek w tym, że jesli lekarz wypisze preparat nierefundowany to płaci się 100%.
iGLO - 2012-01-20, 22:40

Uzyskałem dziś informacje od lekarza pierwszego kontaktu że na liście leków refundowanch nie ma wyszczególnionych darmowych preparatów żelaza, witaminy b... dla krwiodawców.

http://prawo.legeo.pl/pra...icznych/#art:42
Link [akty wykonawcze] pod Art. 43 pkt 4

Nadal działa!: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wszsytkie leki z tego rozporządzenia sa darmowe.

Dostałem dziś recepte na dwa opakowania "Hemofer prolongatum" (opakowanie 30 tabletek) i bez problemu ją zrealizowałem.

Zgodnie z rozporządzeniem tylko Hemofer prolongatum jest za darmo, w aptekach sa trzy preparaty Hemofer prolongatum , Hemofer F prolongatum , Hemofer. Jeśli zabraknie na recepcie słowa "prolongatum" albo bedzie o "F" więcej to nie dostaniemy tego preparatu za 0 zł.

freta666 napisał/a:
Dołączam się do pytania.
Pogubiłam się z tym strasznie.
Byłam w aptece z receptą na furaginum, hemofer i ibuprofen- Pani była też zagubiona i powiedziała, że chyba tylko ibuprofen został, ale nie wydaje mi się to możliwe... Czy ktoś ma jakiś wiarygodny spis lub mógłby wypisać najpopularniejsze leki?


Tu można posprawdzać Twoje leki: http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw
Co do furaginum to jest za darmo Furaginum 50mg 30szt ale produkownae przez firme Teva. Sprawdzajac w aptece doz.pl nie ma tam takich tabletek, sa innych firm, Polfa, Adamed, a tych nie dostaniemy za darmo. O hemofer pisałem wyżej. Ibuprofen jest darmowy produkowany przez Aflofarm w opakowaniu 200mg 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) podejrzewam że jeśli lekarz wypisze na recepcie Ibuprofen 400mg 20 szt. chociaż są produkowane przez Aflofarm to nie dostaniemy ich za 0 zł.

Np. Ospamox refundowany w 100% jest w wersji 1g, 16 tabletek, w innych wersjach 0,5g 0,75g trzeba zrobić mała dopłate ~1zł

Wychodzi na to że liczy sie dokładna nazwa, kto produkuje, dawka i ilosc sztuk. Żeby dostać coś w minimalnej cenie lub zamiennik trzeba przekopać najpierw poł internetu...

freta666 - 2012-01-21, 12:46

Dzięki wszystkim za info.
Więc dziś poszłam z receptą do apteki, udało mi się dostać ibuprofen, natomiast furaginum- czy teva czy nie- nie jest refundowane. tak samo z no-spa forte...

iGLO - 2012-01-22, 05:02

No-spa forte była w ubiegłym roku za free. Co do furaginum to albo burdel w tej bibliotece albo w aptece. Dobrze jest przejść się czasami do innej apteki. Kiedyś jak był Falvit za darmo to w jednej aptece od razu z góry usłyszałem że nie ma żadnych darmowych leków dla krwiodawców, w innej aptece zrealizowali recepte bez problemu.
Ejdzej - 2012-02-27, 08:20

Mam takie pytanko. Dorwała mnie chyba angina, więc bez leków się nie obędzie. Po ostatniej wizycie w RCKiKu zaznaczono mi w książeczce "6400ml ZHDK III" i podpis pielęgniarki. "Odznaki" jeszcze żadnej nie dostałem, ani legitymacji ZHDK. Czy mogę już skorzystać ze zniżki na leki?
AndrzejSz - 2012-02-27, 08:45

Na recepcie musi być wpisany numer legitymacji ZHDK przynajmniej tak jest w Krakowie...
floyd68 - 2012-02-27, 10:25

Musisz mieć legitymację, bo w aptece muszą wpisać numer ZHDK na odwrocie recepty.
Inaczej apteka nie dostanie zwrotu kasy za twoje leki.

Ejdzej - 2012-02-27, 11:15

Rozumiem, że chodzi o legitymację ZHDK? Bo teraz mam tylko żółtą książeczkę HDK.
AndrzejSz - 2012-02-27, 11:37

Legitymacja ZHDK ma swój numer i ten numer wpisują w aptece do realizowanej recepty.
Ejdzej - 2012-02-27, 14:21

No to co województwo to inny obyczaj :] Wspomniałem o tym lekarzowi i wystawił mi receptę ZK i w aptece zrealizowałem ją bez problemu.
seti79 - 2012-03-03, 13:59

Witam,
chciałem się podzielić moim ostatnim doświadczeniem odnośnie zakupu leków z listy z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. . A mianowicie lekarz rodzinny wypisał na recepcie leki:
1. Acidum folicum Hasco 15mg
2. Hemofer prolongatum
3. Vitaminum B compositum Pliva (obecnbie teva)

Z receptą udałem się do apteki.
W pierwszej aptece powiedzieli, że nie mają leku z pozycji 1, a reszta jest w pełni płatna. Poszedłem więc do drugiej apteki, gdzie powiedzieli, że Acidum folicum jest bezpłatne a Hemofer wiedzą, że jest bezpłatny, ale nie mogą poradzić sobie z systemem informatycznym i nie mogą go wydać za darmo.
W trzeciej aptece okazało się, że wszystkie leki są bezpłatne tylko nie mieli ich na stanie, więc pani je zamówiła i na drugi dzień już były dostępne. Za wszystkie leki nie zapłaciłem ani grosza.
Więc trzeba pochodzić troszkę i znajdzie się apteka, gdzie te leki są za darmo. Pani doktor nie bardzo chciała wpisywać na receptę Vitaminy B, bo mówiła że jest bez recepty i jest w pełni płatna, ale ją poprosiłem i wpisała i jak się później okazało, jednak leki z listy z rozporządzenia, nawet te, które są dostępne bez recepty są bezpłatne.

KJ - 2012-05-29, 09:30

a ja mam pytanie: czy lekarz ma prawo odmówić wypisania recepty na leki dla krwiodawców?
znowu spadła mi hgb, a że mam już dość suplementowania się co jakiś czas (w sumie, to powinnam brać stale) to chciałam mocniejszą dawkę. ale lekarka powiedziała, że tragedia mi się nie dzieje (hgb 11,5, umierać nie umieram, ale krwi z tym nie oddam) i nie ma podstaw do recepty. nie pomogło tłumaczenie, że jestem krwiodawcą, za niedługo kończy mi się czas oczekiwania i chcę oddać. nie i koniec - ona jest lekarzem i ona decyduje. tu moje pytanie: spotkał się już ktoś z czymś takim i jak rozwiązał problem?
pozostaje kupić zwyczajne żelazo i zamiast 2 tabletek, jeść 3 dziennie...

luzik - 2012-05-29, 17:53

KJ napisał/a:
a ja mam pytanie: czy lekarz ma prawo odmówić wypisania recepty na leki dla krwiodawców?..

Rozumiem, ze wyobrażasz sobie wizytę u lekarza tak:
Przychodzi pacjent, mówi czym chce się leczyć, lekarz wypisuje receptę, podpisuje się pod nią i bierze odpowiedzialność za takie "leczenie" ? ;)

Eltanin - 2012-05-29, 17:57

Czy wszystkie te leki z listy są 100% darmowe dla krwiodawców?
Czy to wszystko są tylko suplementy normalnie dostępne bez recepty?
http://isap.sejm.gov.pl/D...00230119&type=2

Jak sprawdzić cenę na tej stronie?
http://bil.aptek.pl/servlet/bil/start
Wpisuje nazwę leku w "Leki w Polsce", ale ceny nie widzę.

KJ - 2012-05-29, 21:00

luzik napisał/a:

Rozumiem, ze wyobrażasz sobie wizytę u lekarza tak:
Przychodzi pacjent, mówi czym chce się leczyć, lekarz wypisuje receptę, podpisuje się pod nią i bierze odpowiedzialność za takie "leczenie" ? ;)


raczej: przychodzi człowiek z wynikiem morfologii, przedstawia sytuację - że jest krwiodawcą, a ma za niską hgb i potrzebuje przed kolejną donacją podreperować, i słyszy, że nie bo nie ma takiej potrzeby się suplementować. na moje: wynik (11,5 hgb) wskazuje, że ode mnie krwi nie wezmą (niestety mam podbramkową sytuację, i oddanie krwi jest mi "potrzebne" :wstyd: , co nie zmienia faktu, że i tak w planach miałam w połowie czerwca oddać), a zależy mi na tym. co mądra pani doktor skwitowała, że nie każdy musi być krwiodawcą, i ona się do tego nie przyłoży - o co jej chodziło pojęcia nie mam :zdegustowany:

luzik - 2012-05-29, 23:37

KJ napisał/a:


raczej: przychodzi człowiek z wynikiem morfologii, przedstawia sytuację - że jest krwiodawcą, a ma za niską hgb i potrzebuje przed kolejną donacją podreperować, i słyszy, że nie bo nie ma takiej potrzeby się suplementować.

Gdyby nie była potrzebna decyzja lekarza, to nie musiał byś do niego chodzić. Skoro musisz odwiedzić lekarza, to znaczy, ze ma prawo zadecydować

KJ napisał/a:

.. mądra pani doktor skwitowała, że nie każdy musi być krwiodawcą, i ona się do tego nie przyłoży - o co jej chodziło pojęcia nie mam :zdegustowany:

Wg. mnie krew powinni oddawać ludzie zdrowi i popieram panią doktor - nie każdy musi być dawcą.
Nie ma potrzeby aby na siłę "poprawiać" dawców.

Z resztą z tego co piszesz, domyślam się, że Tobie nie idzie oddanie krwi dla kogoś ale potrzebujesz dzień wolny.
Nie ma w tym nic złego ale sam chyba przyznasz, ze robienie z Ciebie na siłę krwiodawcy abyś mógł zrealizować prywatne plany jest "trochę" naciągane?

AndrzejSz - 2012-05-30, 06:47

KJ, nie wiem,czy przedstawiłaś lekarzowi wyniki badań. Ja, gdy mam problem, biorę wyniki z laboratorium RCKiK i z tym idę do lekarza pierwszego kontaktu - nigdy nie miałem problemu.
KJ - 2012-05-30, 22:02

@AndrzejSz, przedstawiłam morfologię + do tego z rckik dali kartkę z pieczątką o stanie obecnym.... nic, kupiłam już zwykłe żelazo i czekam na rozwój wydarzeń (czyt. łudzę się, że samo się ułoży i nie będę musiała korzystać z takiego sposobu).

@luzik
1. czytaj uważnie co inni piszą i mają w info po lewej - nie jestem on a ona
2. nie jedna osoba - także na forum ma na co dzień niską hgb - ot, taki organizm, co nie zmienia faktu, że jest HK
Cytat:
Nie ma w tym nic złego ale sam chyba przyznasz, ze robienie z Ciebie na siłę krwiodawcy abyś mógł zrealizować prywatne plany jest "trochę" naciągane

robiłabym z siebie krwiodawcę na siłę, gdyby chodziło o 1 raz, a nie oddawanie od prawie 7 lat. sam ostatnio się burzyłeś, że przez piwo nie mogłeś oddać krwi. nigdy nie oddawałam krwi dla wolnego czy czekolady (której, swoją drogą, nie znoszę) i gdybym miała możliwość załatwienia sprawy w inny sposób, to oddanie krwi zostawiłabym na jakieś popołudnie. jak nie znasz sytuacji to się nie wypowiadaj, nie Tobie oceniać słuszności / niesłuszności i naciągania HK do własnych celów.

luzik - 2012-05-30, 22:25

KJ napisał/a:

robiłabym z siebie krwiodawcę na siłę, gdyby chodziło o 1 raz, a nie oddawanie od prawie 7 lat. sam ostatnio się burzyłeś, że przez piwo nie mogłeś oddać krwi.

Wiec robisz z siebie krwiodawce na siłe przez 7lat.
Oddałem ponad 30 litrów krwi i nigdy nie miałem problemow z hgb.
A co do mnie to nie burzyłem się, że nie mogę oddać, ale o powód i to co mi wpisali do kartoteki.
KJ napisał/a:

.. jak nie znasz sytuacji to się nie wypowiadaj, nie Tobie oceniać słuszności / niesłuszności i naciągania HK do własnych celów.

Nie oceniam. Przecież zastrzegłem, że nie ma w tym nic złego a Twoje powody to tylko moje domysły. Wiec zamiast innych pouczać w sprawie uważnego czytania, polecam zacząć od siebie.

AndrzejSz - 2012-05-31, 07:37

Chociaż oddaję krew od wielu lat to pamiętam że w pewnym momencie po oddaniu krwi poziom Fe a co za tym idzie HGB spadał drastycznie. Ponieważ chwilowo nie chcieli pobierać pełnej zacząłem oddawać osocze i pomogło. Teraz biorą ode mnie tylko płytki a i tak zdarza się, że poziom HGB jest na granicy i wtedy biorę opakowanie Hemoferu-u + Acidum folicum i pomaga. Prawdopodobnie z wiekiem przyswajalność Fe maleje i to wszystko. Można spróbować wymusić od lekarza pierwszego kontaktu zlecenie badania poziomu Fe.
KJ - 2012-05-31, 18:49

@Luzik

Moja wypowiedź:
Cytat:
1.czytaj uważnie co inni piszą i mają w info po lewej - nie jestem on a ona


I Twoja odpowiedź:
Cytat:
Nie oceniam. Przecież zastrzegłem, że nie ma w tym nic złego a Twoje powody to tylko moje domysły. Wiec zamiast innych pouczać w sprawie uważnego czytania, polecam zacząć od siebie.


Co ma jedno do drugiego, pojęcia nie mam.
polecam zakończyć ten wątek, bo schodzimy na tematy nie związane z lekami

@AndrzejSz
dziękuję za podpowiedź - w najbliższym czasie to załatwię.

Andzia - 2012-05-31, 19:06

Drodzy Państwo, bardzo proszę zakończyć dyskusję nie związaną z tematem, bo będę zmuszona wlepić ostrzeżenia :P
gawellus - 2012-06-02, 10:39

Witam Szanownych Krwiodawców,
Krew oddaję już kilka lat, ale niestety mało regularnie.
Dzisiaj lekarz w RCKIK powiedział mi, że mam HGB na granicy, więc muszę "podjeść żelaza".
Nigdy nie korzystałem z przywileju darmowych leków, a żelazo za friko by się przydało, więc chciałbym zapytać, czy naprawdę konieczne do tego jest odznaczenie Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ?

Nie jestem w żadnym klubie, więc musiałbym się pewnie pofatygować do oddziału PCK, a jakoś głupio mi się upominać o odznaczenie ;)

Pozdrawiam,

Wąski - 2012-06-02, 12:06

Hej kolego gawellus.
Na początek idziesz do rejestracji w swoim RCKiK. Prosisz rejestratorkę o wystawienie zaświadczenia o ilości oddanej krwi (lub jej składników po przeliczeniu na pełną).

Jeżeli na zaświadczeniu jest min 6000ml to musisz się z tym udać do miejscowego oddziału PCK i oddajesz zaświadczenie osobie zajmującej się odznaczeniami.

Później mówi ci kiedy trzeba się zgłosić po znaczek i legitymację ZHDK. Do PCK weź ze sobą zdjęcie bo trzeba wyrobić zazwyczaj nową legitymację krwiodawcy PCK - są tam miejsca na wpisywanie odznak.

Najważniejsza jest legitymacja ZHDK. Na jej podstawie lekarz rodzinny zaznaczy ci uprawnienie na recepcie a w aptece przy realizacji spiszą na odwrocie numer leg. ZHDK.

Pozdrawiam

luzik - 2012-06-03, 22:04

gawellus napisał/a:
..
Nie jestem w żadnym klubie, więc musiałbym się pewnie pofatygować do oddziału PCK, a jakoś głupio mi się upominać o odznaczenie ;)
Pozdrawiam,

Niepotrzebnie jest Ci jest głupio - należy Ci się, to informujesz o tym fakcie i dostajesz.

kender - 2012-06-07, 13:32

Ejdzej napisał/a:
No to co województwo to inny obyczaj :] Wspomniałem o tym lekarzowi i wystawił mi receptę ZK i w aptece zrealizowałem ją bez problemu.


Z tego, co wiem, przepisy są jednolite we wszystkich województwach. Ale często lekarze nie za bardzo znają się na wymaganiach prawnych dotyczących krwiodawców, tak samo wielu aptekarzy nie wie, że istnieją różne książeczki z napisem "dawca krwi" a tylko jedne z nich uprawniają do tańszych leków. Aby mieć prawo do zniżki na leki refundowane i leki regenerujące po donacji trzeba mieć uprawnienia ZHDK i odpowiednią do tego legitymację (wystawianą przez PCK). Na recepcie w rubryce "uprawnienia" lekarz musi wpisać symbol ZHDK (czasem piszą też nr legitymacji, ale nie muszą, bo) farmaceuta musi skontrolować legitymację i spisać jej numer na odwrocie recepty. Jeśli taka procedura nie będzie miała miejsca a recepta zostanie zrealizowana z krwiodawczą zniżką- apteka zostanie obarczona kosztami refundacji.

Jak już pisałam na trzeciej chyba stronie tego wątku - zniżki ZHDK dotyczą leków refundowanych (czyli tych umieszczonych przez Ministerstwo Zdrowia na wykazie leków refundowanych, który począwszy od 01.01.2012 jest aktualizowany co dwa miesiące) lub umieszczonych na wykazie leków bezpłatnych dla krwiodawców, który zawiera też preparaty dostępne bez recepty, ale mimo to refundowane, jeśli wypisane na recepcie ZHDK. Jeśli chodzi o dokładność wypisania, to tak, musi być konkretnie zdefiniowana nazwa preparatu,dawka, wielkość opakowania, ponieważ każdy lek ma swój kod EAN i to za pomocą tych kodów system poznaje, że lek może być zniżkowy dla ZHDK.

Mam nadzieję, że wyraziłam się w miarę jasno. Jeśli nie, to proszę o pytania :)

Eltanin - 2012-07-12, 00:18

Dlaczego niektóre leki z ustawy nie mają podanej ceny ?
Kod:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100230119&type=2
wyszukane tutaj http://www.bil.aptek.pl


Czy to znaczy że nie są już produkowane?

iGLO - 2012-07-13, 01:19

@Eltanin
Część leków wymienionych w ustawie nie ma w tym serwisie. (bil.aptek.pl)
Sa produkowane i są dostępne za darmo dla ZHDK.
Pare dni temu dostalem za darmo Ascofer i Wit. B Comp. (Teva).

KJ napisał/a:
a ja mam pytanie: czy lekarz ma prawo odmówić wypisania recepty na leki dla krwiodawców?

Proponuje zmienić lekarza na bardziej przyjaznego... Będzie szybciej i bez stresu.

luzik napisał/a:

Wg. mnie krew powinni oddawać ludzie zdrowi i popieram panią doktor - nie każdy musi być dawcą.
Nie ma potrzeby aby na siłę "poprawiać" dawców.

Branie preparatów żelaza nie oznacza od razu że jesteśmy chorzy i robimy z siebie na siłe dawców. Jeśli dbamy o siebie to uzupełniamy niedobór witamin i minerałów.
Spadek hemoglobiny związany jest z:
- zaburzeniami wchłaniania żelaza lub dieta zawierającą za mało żelaza,
- niedoborem żelaza związany z utrata krwi (miesiączka!),
- zwiekszenym zapotrzebowania organizmu (w czasie intensywnego wzrostu organizmu, w czasie ciąży i karmienia piersią),

Niewiele potrzeba żeby hemoglobina spadla na tyle że nie możemy oddać krwi ale mieścimy sie w normie i jesteśmy wg normy zdrowi. Ponieważ uzyskanie dobrego wzrostu hemoglobiny wymaga regularnego i długotrwałego stosowania odpowiedniej diety łatwiej jest brać preparaty żelaza i witaminy (które też wymagają regularności i długotrwałego stosowania).

Jeśli ktoś chce naturalnie to polecam kaszanke/wątróbke wieprzową :) No ale wiadomo że nie każdy lubi więc pozostają inne produkty i metody.

Na koniec pare rzeczy z google.

Kod:
Żelazo z tkanek zwierzęcch jest wchłaniane przez organizm w 20-50%, zaś żelazo z produktów roślinnych tylko w 1-8%

Przyswajanie żelaza zmniejszają sole wapnia, fosforu, mleko, sery, herbata (tanina), kawa i fityniany znajdujące się w nasionach zbóż. Nadmiar w pokarmach jednego z takich pierwiastków jak wapń, cynk, mangan i żelazo powoduje blokowanie przyswajania innych pierwiastków tej grupy.

W procesie tworzenia hemoglobiny uczestniczy również witamina B6.

http://www.pfm.com.pl/new...d1=61&id2=&id3=
http://portalwiedzy.onet....lazo,haslo.html

luzik - 2012-07-13, 09:42

iGLO napisał/a:

Branie preparatów żelaza nie oznacza od razu że jesteśmy chorzy i robimy z siebie na siłe dawców. Jeśli dbamy o siebie to uzupełniamy niedobór witamin i minerałów.
Spadek hemoglobiny związany jest z:
- zaburzeniami wchłaniania żelaza lub dieta zawierającą za mało żelaza,
- niedoborem żelaza związany z utrata krwi (miesiączka!),
- zwiekszenym zapotrzebowania organizmu (w czasie intensywnego wzrostu organizmu, w czasie ciąży i karmienia piersią)..

Zgadzam się, ale jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to nie powinien oddawać krwi a raczej postarać się zwiększyć ilość hemoglobiny w trosce o własne zdrowie.
Branie żelaza tylko po to, aby móc oddać krew, a potem uzupełniać braki spowodowane oddaniem, to moim zdaniem nieporozumienie i oddawanie "na siłę".
Osobiście oddałem już trochę krwi, ale zawsze kiedy coś z organizmem było nie tak robiłem dłuższa przerwę.
Mamy pomagać innym a nie sami narażać się na bycie pacjentem.

Maq - 2012-08-22, 11:25

Ostatnio oddając krew w RCKiK we Wrocławiu miałem HGB na pograniczu i dostałem od lekarki w gabinecie Sorbifer Durules, przyjeli tym razem ode mnie krew, ale następnym razem mam zrobić dłuższą przerwę min. 3 miesiące i brać to żelazo.
przemekg - 2013-02-12, 21:43
Temat postu: Po wizycie w aptece...
Witajcie:)
Postanowiłem pierwszy raz w życiu skorzystać z uprawnień do suplementów diety przysługujących ZHDK.
Zaszedłem do pierwszej apteki z rozporządzeniem i wykazem w ręku, pokazuję a pani na to "a panie, to już dawno nieaktualne, krwiodawcom nic się nie należy...". Mówię kobiecie, że sprawdzałem, że to jest aktualne rozporządzenie mimo, że z 2010 roku a ona wciąż, że nieaktualne, że ja się nie znam...
OK pomyślałem idę do drugiej apteki sprawdzić czy tak jest na prawdę. A tam: "Oczywiście proszę pana, lista jest jak najbardziej aktualna, zapraszam z receptą"
Skoczyłem do rodzinnej dałem listę i mówię "proszę o wypisanie żelazo+foliowy+B complex", że jestem ZHDK i chciałbym po raz pierwszy skorzystać z uprawnienia bo wyniki mi trochę spadły.
Rodzinna wypisała i podała mi ze słowami "proszę bardzo, już pan może iść i naciągać państwo na darmowe leki" Nosz w mordę... Dałem jej wykład, że przelewam krwawicę co 8 tygodni żeby obywatele tego państwa mieli szansę się leczyć i dodałem tradycyjny mój tekst "oby pani nigdy mojej krwi nie potrzebowała" i wyszedłem.

W aptece z uśmiechem na twarzy wydano mi leki i podziękowano za dar serca...

Wyszło tak:

ascofer draż. 50 draż. 9,45 zł/op 100 % refundacja koszt: 0,00zł
vit B compositum (Polfa SA Warszawa) draż 50 draż 4,35 zł 100% refundacja koszt 0,00 zł
acidum folicum hasco 15 mg 30 tabletek 2,65 zł 0% refundacja koszt 2,65 zł

Lora - 2013-05-27, 17:09

Jak pierwszy raz poszliście do lekarza po receptę na leki, związane z oddawaniem krwi, to lekarz zlecił wam najpierw badanie na poziom żelaza?
Nutaharion - 2013-05-28, 11:41

W zasadzie to lekarz nie powinien wypisywać recept bez badania na poziom żelaza.
Lora - 2013-06-07, 00:13

Pani dr po obejrzeniu moich wyników badań, z których wynika, że mam niewielki niedobór żelaza wypisała mi na receptę Sorbifer Durules za 30 zł. Nie kupiłam. Nie po to poszłam do lekarza z legitymacją ZK, żeby dostać receptę z lekiem, który nie jest refundowany. Dlaczego nie wypisała mi czegoś innego? Czy ja, będąc ZK mam jakąś postawę roszczeniową, że mi się należy za darmo albo chociaż w jakimś stopniu refundowany lek? Serio pytam.
kiler129 - 2013-06-07, 13:31

Każdy lekarz ma swoje ekhem promowane leki które wypisuje.
Idź drugi raz i wskaż, iż ma być wypisany ten, który jest refundowany - myślę, że nie będzie problemu.

Allia - 2013-06-13, 16:13
Temat postu: Re: Po wizycie w aptece...
przemekg napisał/a:
Wyszło tak:

ascofer draż. 50 draż. 9,45 zł/op 100 % refundacja koszt: 0,00zł
vit B compositum (Polfa SA Warszawa) draż 50 draż 4,35 zł 100% refundacja koszt 0,00 zł
acidum folicum hasco 15 mg 30 tabletek 2,65 zł 0% refundacja koszt 2,65 zł


Czy gdyby moja lekarka nie bardzo orientowała się w tym, które leki są darmowe, a które nie, to wystarczy jak jej podam te wymienione?

kiler129 - 2013-06-13, 17:26

Tak.
Allia - 2013-06-14, 15:46

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

http://www.mz.gov.pl/wwwm...y=131&ma=032139

kropkaaga - 2013-09-14, 18:53

Nutaharion napisał/a:
W zasadzie to lekarz nie powinien wypisywać recept bez badania na poziom żelaza.


A to właśnie głupie jest.
Skoro oddaję krew już parę lat to się suplementuję żelazem. Staram się utrzymać właściwy poziom hemoglobiny cały czas. Jak mam wykazać, że potrzebuję dodatkowo żelaza jeśli ciągle jest w normie bo o to dbam?
Musiałabym oddać krew, przestać łykać żelazo i doczłapać do laboratorium zrobić badania. W tym czasie ucieknie mi jedna donacja bo nie będę w stanie oddać krwi. Dla jednej recepty tyle zachodu.
Powinno się iść do lekarza, z legitymacją ZDK i bez łaski wziąć receptę.

Martens - 2013-09-15, 10:09

Ja natomiast nie bardzo rozumiem zakaz wypisywania recept na leki ściśle związane z krwiodawstwem przez lekarzy rckik. Odsyłanie po receptę do lekarza w przychodni generuje dodatkowy (i zupełnie zbędny) ruch w tejże, a nam zabiera czas.
kropkaaga - 2013-09-15, 12:41

Martens napisał/a:
Ja natomiast nie bardzo rozumiem zakaz wypisywania recept na leki ściśle związane z krwiodawstwem przez lekarzy rckik. Odsyłanie po receptę do lekarza w przychodni generuje dodatkowy (i zupełnie zbędny) ruch w tejże, a nam zabiera czas.


Ja na początku roku właśnie spytałam lekarza w punkcie oddawania krwi czy mógłby mi wypisać receptę na żelazo, to się dowiedziałam, że by mógł tylko akurat nie ma przy sobie recept :zdziwko: To ja już nie wiem, czy może czy nie...

Martens - 2013-09-15, 12:58

kropkaaga, dobrze wiedzieć... Być może coś się zmieniło od czasu, kiedy otrzymałem radę, by brać jakiś preparat (nie pamiętam nazwy) ale że po receptę muszę iść do swojego lekarza pierwszego kontaktu, bo im nie wolno wypisywać. Sytuacja zdarzyła się kilka lat temu.
kiler129 - 2013-09-15, 21:11

Martens napisał/a:
Ja natomiast nie bardzo rozumiem zakaz wypisywania recept na leki ściśle związane z krwiodawstwem przez lekarzy rckik. Odsyłanie po receptę do lekarza w przychodni generuje dodatkowy (i zupełnie zbędny) ruch w tejże, a nam zabiera czas.

Owszem, ale tutaj chodzi o fakt braku umowy z NFZem - RCKiK nie jest (N)ZOZem realizującym świadczenia w ramach ubezpieczenia społecznego. Aby to umożliwić trzeba byłoby pół systemu zmienić.
Większą paranoją jest brak możliwości wypisania przez lekarza z pogotowia recepty, efekt jest taki, że ktoś dzwoni z informacją o braku np. Captoprilu, pogotowie pojedzie i poda a następnie wezwie (lub zaleci wezwanie) NPLu/rodzinnego więc koszty się generują podwójne ... ale to już temat rzeka.

Sandman - 2013-09-20, 20:43

Martens, receptę może wypisać każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu. Problem w tym, że taka recepta będzie receptą nierefundowaną i za leki przyjdzie CI zapłacić 100%.
Martens - 2013-09-20, 23:05

Sandman, zapewne teraz tak jest. W opisywanej przeze mnie sytuacji lekarz poradził co brać, a na moje pytanie, czy może mi to przepisać odparł, że mu "nie wolno, bo od tego są lekarze w przychodni". Nie pamiętam już o jaki lek chodziło.
Artist8 - 2013-12-09, 01:27

Orientuje się ktoś czy jako Zasłużony Honorowy Krwiodawca mam prawo do zniżek ZK jeśli nie jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?
Sandman - 2013-12-09, 15:57

Nie masz prawa do zniżek.
Artist8 - 2013-12-09, 23:12

no i to jest dyskusyjne bo w rubryce uprawnienia wpisuje się ZK , gdzie w przepisach jest napisane że jednocześnie musi być ubezpieczenie zdrowotne
kiler129 - 2013-12-10, 00:19

@Artist8:
Zniżki dla ZHDK wynikają obecnie z "Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia" [Poz. 42] które to jest uzupełnieniem (aktualizacją) "Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji żywieniowego oraz wyrobów medycznych" [Poz. 1445].
Powyższe rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do "Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" [Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.]
, która w Art 1 określa kto ma prawo do "świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Sandman - 2013-12-10, 11:55

Artist8, to nie jest dyskusyjne, bo przepisy są jasne.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Cytat:
Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.


Jak widać do zniżek uprawniony jest świadczeniobiorca, który jednocześnie jest ZHDK. Definicję terminu "świadczeniobiorca zawiera artykuł 2 owej ustawy:

Cytat:
Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie:

a) które nie ukończyły 18. roku życia, lub

b) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu

- zwane dalej "świadczeniobiorcami".


Krótko mówiąc jeśli nie jestes świadczeniobiorcą w myśl zapisów ustawy do zniżek prawa nie masz.
Jeśli recepta została wystawiona przez lekarza, który nie ma uprawnień zniżki też się nie należą, nawet jeśli pacjent ma ubezpieczenie.

Artist8 - 2013-12-10, 18:33

ok dzięki zrozumiałem
xksenax22 - 2013-12-10, 21:41

A czy jest taka możliwość, że lekarz nie ma zniżek ? I co nam wówczas z takowej recepty.
Sandman - 2013-12-10, 22:35

xksenax22 napisał/a:
A czy jest taka możliwość, że lekarz nie ma zniżek ?


Tak, jest taka możliwość, część lekarzy nie ma uprawnień do wystawia recept refundowanych.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group